PRIVATLIVSPOLITIK


Introduktion
Når du benytter vores hjemmeside bilklage.dk, indsamles der oplysninger om dig. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. 

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, formålet med databehandlingen og opbevaringsperioden samt hvilke tredjeparter, der har adgang til oplysningerne m.v.

Cookies
Ankenævnets hjemmeside bilklage.dk bruger cookies primært med det formål at forbedre brugeroplevelsen. Du kan læse mere herom under menupunktet "Cookies", hvor du også kan administrere dit cookie-samtykke. 

Personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række personoplysninger. Det sker i forbindelse med oprettelse af konkrete klagesager i det elektroniske klagesystem på hjemmesiden. Vi indsamler og behandler tillige oplysninger om din brug af hjemmesiden, hvis du har givet tilladelse hertil, jf. ovenstående afsnit om cookies.

I det omfang du som forbruger selv opretter en brugerprofil/konkret klage og i forbindelse hermed selv afgiver informationerne behandles: Navn, telefonnummer, e-mail, postadresse, bankoplysninger (til brug for eventuel returnering af klagegebyret) samt bilens stel- og registreringsnummer. Fremgår der andre oplysninger af de skrivelser/dokumenter, som du selv uploader på klagesagen, eller som du på anden vis sender til sekretariatet, behandles disse ligeledes. Du bedes venligst undlade at uploade dokumenter med oplysninger om eget eller andres CPR-nummer. Du bedes ligeledes undlade at uploade dokumenter med helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger.   

I forbindelse med forbrugeres oprettelse af konkrete klagesager kan der tillige blive afgivet personoplysninger om indklagede virksomheder, ligesom disse i forbindelse med klagesagsbehandlingen selv kan afgive yderligere oplysninger.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske, organisatoriske og fysiske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formålet og behandlingsgrundlaget
De oplysninger, der indsamles via cookies, bruges til at forbedre brugeroplevelsen samt til at analysere brugen af hjemmesiden.

Oplysningerne, der indsamles i forbindelse med konkrete klagesager, bruges til at identificere parterne og behandle konkrete tvister mellem forbrugere og indklagede virksomheder.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandlinger er EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016, artikel 6, stk. 1, litra a og e.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares ikke ud over det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere vurderes at være nødvendige/relevante. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Brugerprofiler slettes automatisk, når de har været inaktive i 36 måneder.

Klagesager anonymiseres automatisk 3 måneder efter oprettelsen, hvis de ikke forinden aktiveres.

Aktiverede klagesager anonymiseres automatisk, når de har været inaktive i 36 måneder efter sagernes afslutning i klagesystemet.

Der opbevares fysisk og digital kopi af alle nævnsafgørelser, og disse anonymiseres senest 96 måneder efter afgørelsesdatoen. Begrundelsen for opbevaringen i den nævnte periode er, at vi skal kunne gøre os bekendte med, om vi tidligere har modtaget en tilsvarende klage, idet en klage kun han behandles én gang.  

Udvalgte afgørelser offentliggøres på ankenævnets hjemmeside i anonymiseret form.

Konkrete personoplysninger/sager kan blive opbevaret i en længere periode end ovenfor anført, hvis det i særlige tilfælde vurderes, at fortsat opbevaring er nødvendig. 

Videregivelse af og adgang til oplysninger
Data om din brug af hjemmesiden videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Dog kun hvis der er givet samtykke hertil. Du kan læse mere herom i afsnittet om cookies ovenfor. Oplysningerne anvendes til at analysere brugen af hjemmesiden og til at skabe en bedre brugeroplevelse.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Når en forbruger indgiver klage over en virksomhed til Ankenævn for biler, orienteres den indklagede virksomhed og dennes eventuelle repræsentant/brancheorganisation herom. Indklagede får herved via klagesystemet adgang til hele den oprettede klage og de tilhørende bilag. Indklagede orienteres således også om forbrugerens identitet m.v. Enhver korrespondance, som parterne har med sekretariatet i forbindelse med nævnsbehandlingen, uploades som udgangspunkt på klagesagen, og sagens øvrige parter bliver således også bekendt hermed. 

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der vise sig behov for at indhente en sagkyndigerklæring fra en bilsagkyndig eller relevante oplysninger fra andre trejdeparter. I en sådan situation gives den sagkyndige tillige adgang til sagen på bilklage.dk, ligesom relevante oplysninger i øvrigt i fornødent omfang kan udveksles med andre relevante parter, fx bilimportøren. 

Hvis sagen når frem til nævnsbehandling, orienteres ankenævnets medlemmer desuden om sagen, ligesom disse personer gives adgang hertil via bilklage.dk.

Under sagsbehandlingen har medarbejdere i ankenævnets sekretariat også adgang til sagens oplysninger.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan selv tilgå hovedparten af oplysningerne, hvis du har oprettet en brugerprofil.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. En sådan indsigelse kan dog få betydning for sagsbehandlingen i verserende klagesager.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til ankenævnets sekretariat på sekretariat@bilklage.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til:

D
atatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
Tlf. 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Se mere på datatilsynet.dk.

Dataansvarlig
CVR-nr. 30046811
Ankenævn for biler - bilklage.dk
Lautrupvang 2, 2.
DK-2750 Ballerup
Tlf. 3271 2929
E-mail: sekretariat@bilklage.dk

Databehandlere
Den daglige drift af ankenævnet er outsourcet til:

CVR-nr. 62896116
Asfaltindustrien
Lautrupvang 2, 2.
DK-2750 Ballerup
Tlf. 3678 0822
E-mail: info@asfaltindustrien.dk

Hosting og drift af ankenævnets hjemmeside/klagesystem varetages af: 

CVR-nr. 38295519
ND Data A/S
Puggaardsgade 5
DK-1573 København V
Tlf. 7023 2474
E-mail: info@nddata.dk


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail