Ankenævn for biler

Indklagedes ret til at afhjælpe mangler

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

2407617.08.2023Det følger af købeloven, at en køber ikke kan ophæve købet af en mangelfuld vare, før sælgeren har haft mulighed for at afhjælpe manglen. Afhjælpning skal ske gratis, inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for køberen. Ankenævnet finder, at afhjælpningen er foretaget i overensstemmelse med reglerne, og klager gives herefter ikke medhold.
2374822.02.2023Købeloven opstiller ikke krav om, at sælgeren har tre afhjælpningsforsøg. Om afhjælpning er foretaget i overensstemmelse med § 78, stk. 4, beror på en konkret vurdering, hvorunder bl.a. indgår salgsgenstandens karakter og fejlens kompleksitet.
2120807.09.2022Det fremgår af købelovens § 78, stk. 3, at køberen ikke har ret til ophævelse af købet, hvis sælgeren tilbyder afhjælpning af en mangel. En sådan afhjælpning skal i givet fald ske inden for rimelig tid. Ankenævnet finder ikke grundlag for at fastslå, at den konkrete reparation ikke er sket inden for rimelig tid, idet ankenævnet herved har lagt vægt på de af indklagede anførte forhold vedrørende vanskeligheder med at fremskaffe en egnet motor.
2105025.02.2022Det følger af købelovens §78, stk. 3, at køberen ikke kan kræve et passende afslag i købesummen, f.eks. svarende til reparationsudgiften, hvis sælgeren tilbyder afhjælpning. Indklagede har derfor ret til at tilbyde afhjælpning af påberåbte mangler. Klager gives ikke medhold.
2062722.09.2021 Klager har haft sin bil til reparation ved indklagede i en længere periode. Uanset om reparationsforløbet måtte være forsinket pga. corona, finder ankenævnet, at en reparationsperiode på over 4 måneder efter manglernes karakter ikke kan anses for rimelig. Der gives derfor klager medhold i kravet om ophævelse af købet.
2017102.06.2021En længere afhjælpningsperiode grundet Corona medførte ikke, at indklagede havde fortabt sin ret til afhjælpning.
1436616.03.2016 Indklagede havde ret til mere end et afhjælpningsforsøg.
13671 22.05.2015Fejl på bilens elektriske tag. Ankenævnet indrømmer sælger endnu et afhjælpningsforsøg. I den forbindelse udtalte Nævnet, at sælger ikke iflg. købeloven har et bestemt antal afhjælpningsforsøg, men at det beror på en konkret vurdering. 

12134

17.04.2013

Repareret på andet værksted.Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies