Ankenævn for biler

Vejledning


Forbruger
Hvis du vil oprette en klage, kan du hente en vejledning her:
Vejledning for klager (fra oprettelse til afgørelse)
Oprettelse af klage - Guide
Log ind på bilklage.dk - Guide


Indklaget virksomhed

Hvis du har modtaget en klage, kan du hente en vejledning her:
Vejledning for indklaget virksomhed


Sådan forløber en sag almindeligvis ved Ankenævn for biler:  

Forbrugeren opretter en klage.

Den indklagede virksomhed svarer herefter på klagen. 

Forbrugeren kan dernæst vælge mellem to muligheder:

1) at indgå i en dialog med virksomheden med henblik på at opnå et forlig (parterne sender meddelelser til hinanden via klagesystemet på bilklage.dk). Hvis parterne når frem til en løsning, er sagen afsluttet.

2) at bede om en ”Sekretariatsvurdering”. Hvis forbrugeren vælger ”Sekretariatsvurdering”, vil sekretariatet vurdere, om der er yderligere muligheder for forlig, om sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at Ankenævn for biler kan træffe afgørelse i sagen, eller om der skal indhentes en sagkyndigerklæring.

Hvis der skal indhentes en sagkyndigerklæring, får både forbrugeren og den indklagede virksomhed besked om det spørgetema, der er udarbejdet, og om hvilken sagkyndig, der er tilknyttet sagen. Spørgetemaet indeholder de spørgsmål/forhold, som den sagkyndige skal tage stilling til i sagkyndigerklæringen. Forbrugeren og den indklagede virksomhed har mulighed for at være til stede, når den sagkyndiges besigtigelse finder sted, og parterne bliver derfor kontaktet, når datoen for besigtigelsen skal fastsættes.

Når sagkyndigerklæringen er udarbejdet, skal forbrugeren og den indklagede virksomhed på baggrund heraf forsøge at indgå forlig.

Hvis der ikke herefter indgås forlig, vil sagen gå videre til afgørelse i Ankenævn for biler.

Får en forbruger medhold i klagen, kan afgørelsen - hvis virksomheden undlader at efterleve denne - tvangsfuldbydes ved fogedretten, medmindre virksomheden inden 30 dage fra forkyndelsen har meddelt Ankenævnet, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. Modtages sådan meddelelse rettidigt fra virksomheden, orienteres forbrugeren i stedet om muligheden for at indbringe sagen for domstolene, evt. med assistance fra Nævnenes Hus, der er en styrelse under Erhvervsministeriet. Du kan læse mere om det her omtalte i følgende brochurer: 

"Sådan går du til fogedretten"
"Sådan går du til domstolene - Krav på under 50.000 kr."
"Sådan går du til domstolene - Krav på over 50.000 kr."

Se i den forbindelse også følgende:
"Ansøgning om godtgørelse af udgifter i forbindelse med en sag ved fogedretten"
"Ansøgning om dækning af udgifter til indbringelse af sag ved domstolene"

Undervejs i klageforløbet vil sagens parter løbende modtage råd og vejledning om deres muligheder. Sagens parter kan også hente information i ovenstående vejledninger om brugen af klagesystemet her på www.bilklage.dk.

En forbruger kan til enhver tid tilbagekalde klagen, hvorefter sagen afsluttes.

Parterne er ikke forpligtede til at benytte advokat eller anden juridisk rådgiver, men de kan søge uafhængig rådgivning eller lade sig repræsentere elle bistå af tredjemand i alle faser af proceduren. Behandlingen ved nævnet udelukker ikke muligheden for efterfølgende domstolsprøvelse.

Alle sager behandles i overensstemmelse med ankenævnets privatlivspolitik

Under ”Spørgsmål og svar” kan du læse mere om klageforløbet. Hvis du ikke finder et brugbart svar, er du altid velkommen til at sende en mail til sekretariat@bilklage.dk eller ringe til os på 32 71 29 29 (hverdage kl. 10-12). Skriftlige henvendelser besvares hurtigst muligt og normalt inden for 1-3 arbejdsdage.

Det er vigtigt, at også en eventuel medindklaget virksomhed kommenterer på en klagesag, idet også medindklagede kan blive pålagt fx at betale et beløb til klageren samt eventulle omkostninger for sagens behandling. Medindklagede har under hele sagens forløb mulighed for at følge sagen via bilklage.dk og kan til enhver tid uploade indlæg på sagen.    Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies