Ankenævn for biler

Spørgsmål og svar


Hvad er Ankenævn for biler?

Hvem kan klage til Ankenævn for biler?

Hvornår kan man klage til Ankenævn for biler?

Hvordan klager man til Ankenævn for biler?

Hvad koster det at få behandlet en klage hos Ankenævn for biler?

I hvilke sager indhentes der en sagkyndigerklæring?

Kan man kun klage via internettet?

Hvorfor er Ankenævn for biler baseret på en netløsning?

Kan man klage over en firmabil eller en leaset bil?

Hvorfor kan man ikke klage over biler, der har kostet under 10.000 kr.?

Hvorfor kan man ikke klage over reparationer, der koster mindre end 1.500 kr.?

Hvorfor skal man have klaget til forhandleren/værkstedet først?

Hvilken dokumentation skal man have for at kunne klage til Ankenævn for biler?

Hvem står bag Ankenævn for biler, og hvordan er nævnet sammensat?

Kan man klage over alle forhandlere og værksteder?

Hvordan ser man, om en forhandler eller et værksted er medlem af Ankenævn for biler?

Hvor lang tid tager det at få behandlet en klage hos Ankenævn for biler?


 

Hvad er Ankenævn for biler?

Ankenævn for biler er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeren. 

Ankenævnet behandler forbrugerklager vedrørende køb af biler til mere end 10.000 kr. og værkstedsregninger på mere end 1.500 kr. Kompetencen er mere præcist afgrænset i vedtægternes § 2, hvortil henvises; vedtægterne kan ses under punktet "Om Ankenævn for biler".

Ankenævnet behandler ikke klager over synsvirksomheders afgørelser i forbindelse med syn af køretøjer; Færdselsstyrelsen er klageinstans i disse sager.

Ankenævnet består af en nævnsformand, der er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne DI Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd og AutoBranchen Danmark samt af forbrugerorganisationen FDM.

Ankenævn for biler er et online baseret ankenævn. Sagsbehandlingen er digitaliseret fra start til slut, og den enkelte sag kan altid følges via eget login.

Formålet med klagebehandlingen er primært at finde en forligsmæssig løsning af sagen. Kun i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af ankenævnet.

Ankenævn for biler er opført på Erhvervsministeriets liste over alternative tvistløsningsorganer, der er omfattet af forbrugerklageloven, og som skal anmeldes til Europa-Kommissionen, jf. artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet.

Gå til toppen

 


 

Hvem kan klage til Ankenævn for biler?

Private bilejere, der har købt en bil til mere end 10.000 kr. eller har fået foretaget en reparation/serviceydelse til mere end 1.500 kr., kan klage til Ankenævn for biler.

Gå til toppen


 

 

Hvornår kan man klage til Ankenævn for biler?

Hvis der opstår problemer i forbindelse med køb af en bil eller en reparation/serviceydelse, har du som forbruger mulighed for at klage til Ankenævn for biler.

Ankenævn for biler kan behandle din klage, hvis:

 • du allerede har klaget til forhandleren/værkstedet, uden at I kunne finde en løsning på sagen
 • der er tale om en privatejet bil
 • bilen er en person- eller varebil med en registreret totalvægt til og med 3.500 kg
 • bilen har kostet mere end 10.000 kr. – når du klager over køb
 • reparationen/serviceydelsen har kostet mere end 1.500 kr. – når du klager over reparation/serviceydelse
 • den forhandler (ny- eller brugtbilforhandler) eller reparatør, som du klager over, skal være beliggende her i landet

For at gøre sagsbehandlingstiden kortere bedes du, allerede når du opretter klagen, fremsende:

 • slutseddel/købsaftale/faktura, som dokumenterer købet/reparationen
 • registreringsattest (kun del 1)

Selvom du ikke er i besiddelse af ovennævnte dokumenter (fx fordi der aldrig er udfærdiget en slutseddel, eller fordi bilen aldrig er blevet registreret i dit navn), er du ikke herved afskåret fra at klage til nævnet (hvis din sag i øvrigt falder inden for nævnets kompetenceområde). Klagesystemet kræver ganske vist, at du uploader de omtalte dokumenter. Er du ikke i besiddelse af dokumenterne, kan du eventuelt i stedet vedhæfte et dokument, hvorpå der står anført årsagen til, at du ikke har dokumenterne. 

Det letter sagsbehandlingen, hvis samme bilag kun vedhæftes én gang. Det letter ligeledes sagsbehandlingen, hvis mailkorrespondance vedhæftes i kronologisk rækkefølge og uden gentagelser af tidligere e-mails, dvs. hver e-mail medtages kun én gang.

Gå til toppen


 

 

Hvordan klager man til Ankenævn for biler?

Ønsker du at klage til Ankenævn for biler, kan du oprette en klage her på www.bilklage.dk. Læs mere under emnet "Før du starter klageproces" og klik herefter på "Begynd klageproces" på forsiden af bilklage.dk.

Personoplysninger behandles i overensstemmelse med ankenævnets privatlivspolitik, som du kan læse her

Gå til toppen


 

 

Hvad koster det at få behandlet en klage hos Ankenævn for biler?

Du skal som forbruger betale et klagegebyr på 400 kr. for at få sagen behandlet af Ankenævn for biler.

Ved oprettelse af klagen via bilklage.dk kan følgende betalingsmidler benyttes: Dankort/VISA-Dankort, VISA, Mastercard og MobilePay. Alternativt kan klagegebyret betales ved bankoverførsel til ankenævnets bankkonto, reg.nr. 5011, kontonr. 2204073.

Du vil få dit klagegebyr tilbage, hvis:

 • sagen forliges til din fordel inden nævnsbehandlingen,
 • sagen når frem til afgørelse i ankenævnet, og du får medhold i din klage,
 • ankenævnet afviser sagen som uegnet til behandling.

Gå til toppen


 

 

I hvilke sager indhentes der en sagkyndigerklæring?

Når Ankenævn for biler træffer afgørelse i en sag, sker det som udgangspunkt på baggrund af parternes krav/påstande og deres skriftlige dokumentation af deres krav/påstande. Hvis sagens parter derfor er uenige om, hvorvidt der er en fejl/mangel på bilen – eller hvad der er årsag til fejlen/manglen – kan det være afgørende, at en neutral og sagkyndig person har taget stilling til problemet og i en sagkyndigerklæring bekræftet eller afkræftet, om der er en fejl i den aktuelle situation. Det er ikke altid tilstrækkeligt, at man selv udtaler sig om problemet, eller at man selv har indhentet en erklæring eller lignende fra en selvvalgt sagkyndig person.

I de situationer, hvor der skal indhentes en sagkyndigerklæring, er det sekretariatet i Ankenævn for biler, der sørger herfor. Sagens parter får nærmere besked under klagens behandling.

Det vil ofte være afgørende for gennemførelsen af en sagkyndigbesigtigelse, at det omtvistede forhold ikke er udbedret, eller at det som minimum er muligt at besigtige de udskiftede løsdele. 

Gå til toppen


 

 

Kan man kun klage via internettet?

Ankenævn for biler er som udgangspunkt et internetbaseret ankenævn, men et fysisk klageskema kan rekvireres ved henvendelse til ankenævnets sekretariat. Indgiver man som forbruger en klage uden at benytte klagesystemet, vil dette resultere i en betydeligt længere sagsbehandlingstid og en mere kompliceret proces. 

For at kunne klage via vores hjemmeside her på www.bilklage.dk er det et krav, at du har adgang til en e-mailadresse. Hvis du ikke har en e-mailadresse, kan du f.eks. oprette en gratis Gmail eller Hotmail/Outlook.com.

Hvis du har problemer med at klage via www.bilklage.dk, eller ønsker du i øvrigt vejledning, er du altid velkommen til ringe til os på tlf. 32 71 29 29 (hverdage kl. 10-12) eller sende en mail til sekretariat@bilklage.dk. Skriftlige henvendelser besvares normalt inden for 1-3 arbejdsdage.

Gå til toppen


 

 

Hvorfor er Ankenævn for biler baseret på en netløsning?

Formålet med et internetbaseret ankenævn er at sikre forbrugeren en kort sagsbehandlingstid og dermed en hurtigere afgørelse.

Gå til toppen


 

 

Kan man klage over en firmabil eller en leaset bil?

Nej, Ankenævn for biler behandler kun klager over privatejede biler.

Gå til toppen


 

 

Hvorfor kan man ikke klage over biler, der har kostet under 10.000 kr.?

Der er sat en nedre grænse for at sikre, at der er et rimeligt forhold mellem købspris og de omkostninger, der er ved at gennemføre en klagesag.

Gå til toppen


 

 

Hvorfor kan man ikke klage over reparationer, der koster mindre end 1.500 kr.?

Der er sat en nedre grænse for at sikre, at der er et rimeligt forhold mellem reparationsprisen og de omkostninger, der er ved at gennemføre en klagesag.

Gå til toppen


 

 

Hvorfor skal man have klaget til forhandleren/værkstedet først?

Behandlingen af en klage ved et godkendt ankenævn - som Ankenævn for biler - har til hensigt at være en hurtig og billig fremgangsmåde for forbrugeren og for den indklagede virksomhed. Det er derfor efter vedtægterne en forudsætning, at forbrugeren har forsøgt at finde frem til en løsning med forhandleren/værkstedet, inden sagen startes i Ankenævn for biler. For at du kan dokumentere, at du har klaget til virksomheden, bør du sørge for at få virksomhedens svar på skrift, hvis I ikke kan blive enige om en løsning. Hvis I ikke bliver enige, kan du klage til Ankenævn for biler.

Gå til toppen


 

 

Hvilken dokumentation skal man have for at kunne klage til Ankenævn for biler?

Hvis du ikke er i besiddelse af en omstridt faktura eller anden relevant dokumentation for dit krav, f.eks. købsaftalen, vil det kunne betyde, at du kan få svært ved at få medhold i ankenævnet. Sekretariatet vil forsøge at hjælpe dig med at fremskaffe den nødvendige dokumentation, men prøv først selv hos forhandleren/værkstedet. Det er dog ikke en betingelse for at klage til nævnet, at du faktisk er i besiddelse af købsaftalen. 

Ankenævnet kan afvise at behandle en klage, hvis klagen ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet, jf. vedtægternes § 5, stk. 3. Afvisning sker typisk i sager, hvor bevisførelse i form af mundtlige forklaringer fra sagens parter er påkrævet. En sådan bevisførelse kan nemlig ikke ske for nævnet.

Gå til toppen


 

 

Hvem står bag Ankenævn for biler, og hvordan er nævnet sammensat?

Ankenævn for biler er et privat, ministergodkendt ankenævn, der er oprettet af brancheorganisationerne DI Bilbranchen, Dansk Bilbrancheråd og AutoBranchen Danmark samt af forbrugerorganisationen FDM.
Læs eventuelt mere under ”Hvad er Ankenævn for biler?”.

Ifølge § 7 i Ankenævnets vedtægter består nævnet af en formand, som er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Formanden og nævnsmedlemmerne udpeges af Ankenævnets medlemsorganisationer for en 3-årig periode. Der kan endvidere udpeges en eller flere næstformænd for nævnet med samme kvalifikationer som formanden.

Ankenævnets nuværende sammensætning:

Formand:
Retspræsident Steen Friis Nielsen

Næstformand:
Landsdommer Kim Rasmussen

Udpeget af FDM:
Afdelingschef Lennart Fogh
Advokat Michael Ern Nielsen
Jurist Simon Nguyen Kildeby
Jurist Uffe Foged Jespersen (suppleant)

Udpeget af DI Bilbranchen:
Seniorchefkonsulent Karoline H. Thomsen

Udpeget af Dansk Bilbrancheråd:
Advokat Lars Ellegaard
Direktør Erik S. Rasmussen (suppleant)
Vicedirektør Johanne Berner Hansen (suppleant)

Udpeget af AutoBranchen Danmark:
Advokat Abid Khan
Jurist Hadeel Barakji (suppleant)

Sekretariatschef:
Jurist Nikolaj Andreasen

I tilfælde af inhabilitet eller andre hindringer kan organisationerne udpege andre personer end de ovenfor anførte.

Gå til toppen


 

 

Kan man klage over alle forhandlere og værksteder?

Ja, du kan klage over alle forhandlere og værksteder, der er beliggende her i landet. Klager du imidlertid over en forhandler eller et værksted, der ikke er medlem af en af de bilbrancheorganisationer, der står bag Ankenævn for biler, vil sagsbehandlingstiden kunne blive lidt længere, idet sekretariatet i Ankenævn for biler først skal indhente kontaktinformationer på forhandleren/værkstedet. På forsiden af hjemmesiden www.bilklage.dk kan du tjekke, om en forhandler eller et værksted er medlem af en af de brancheorganisationer, der står bag ved Ankenævn for biler.

Ankenævnet behandler ikke klager over synsvirksomheders afgørelser i forbindelse med syn af køretøjer; Færdselsstyrelsen er klageinstans i disse sager.

Gå til toppen


 

 

Hvordan ser man, om en forhandler eller et værksted er medlem af Ankenævn for biler?

På forsiden af hjemmesiden www.bilklage.dk kan du tjekke, om en forhandler eller et værksted er medlem af en af de brancheorganisationer, der står bag Ankenævn for biler.

Gå til toppen


 

 

Hvor lang tid tager det at få behandlet en klage hos Ankenævn for biler?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at få behandlet en klagesag ved Ankenævn for biler. Hvis der ikke indgås en forligsmæssig løsning under sagens behandling, og ankenævnet derfor skal afgøre sagen, kan det i princippet tage alt fra få måneder til mere end et år. På forsiden af www.bilklage.dk kan du se, hvor mange klagesager, der aktuelt er under behandling ved ankenævnet, og den forventede aktuelle gennemsnitlige klagebehandlingstid regnet fra klagens oprettelse til den endelige nævnsafgørelse foreligger.

Gå til toppenAnkenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies